Blog

Garanties in de bouw

Met garanties in de bouw bedoelen we garanties op het bouwwerk die gegeven worden op materialen, werkzaamheden, installaties en draagconstructie. Garanties worden over het algemeen verstrekt vanaf het moment dat een bouwwerk door de bouwonderneming wordt opgeleverd aan de koper/opdrachtgever. Als na de oplevering de koper/opdrachtgever een gebrek constateert, kan hij een beroep doen op de garantie, mits het gebrek (schriftelijk) gemeld is binnen de garantietermijn. Met de nieuwe wet kwaliteitsborging is het des te meer belangrijk dat het garantieproces goed op orde is.

Ben je op zoek naar een overzichtelijke en eenduidige manier om je garanties, garantiedocumenten en garantiemeldingen te documenteren? Ga dan naar onze website voor meer informatie over de module Garanties.

Waarborging van de garanties in de bouw

Als een woning of appartementencomplex onder een garantie en waarborgregeling van bijvoorbeeld Woningborg, SWK en dergelijke gebouwd wordt, worden de door hun gestelde garanties en garantietermijnen door de bouwonderneming verstrekt. Mocht de bouwonderneming later door bijvoorbeeld een faillissement zijn garantieverplichtingen niet na kunnen komen, dan worden deze door deze instanties afgehandeld.

De garantietermijnen in de bouw gaan meestal na de onderhoudsperiode in. Gebruikelijk is een onderhoudsperiode van 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het soort bouwproject. Voor woningen is dit meestal 3 maanden.

Binnen de onderhoudstermijn moeten tekortkomingen door de bouwonderneming hersteld worden, zoals ook eventueel bij oplevering geconstateerde gebreken.

Voor verborgen gebreken (gebreken die niet eerder ontdekt hadden kunnen worden) wordt meestal een garantietermijn van 6 of 10 jaar aangehouden, ingaande na de onderhoudstermijn.

Bij ernstige gebreken (als een bouwwerk geheel of gedeeltelijk teniet gaat) van bijvoorbeeld de fundering, draagconstructie of dat een bouwwerk niet meer bewoonbaar of gebruikt kan worden door bijvoorbeeld instorting, dan geldt een garantietermijn van 20 jaar, ingaande na de onderhoudsperiode.

Ook kunnen er garantie-uitsluitingen gelden, zoals bij beschadigingen die na de oplevering gemeld worden, of als de koper/opdrachtgever bepaalde onderdelen laat vervallen en zelf uitvoert.

Voor bouwondernemingen is het een hele administratie om van alle bouwprojecten de te geven garanties en termijnen van henzelf, maar ook van alle andere partijen die bij het project betrokken waren en in opdracht van de bouwonderneming werkzaamheden uitgevoerd hebben, gestructureerd bij te houden. Meestal wordt alles op papier in het archief opgeslagen en moet nog minstens 20 jaar bewaard worden.

Als er garantiemeldingen/claims binnenkomen, wordt er getoetst of er garantie gegeven is, door wie en voor welke termijn. Hiervoor moet meestal het papieren archief geraadpleegd worden wat veel zoekwerk (tijd) kost.

STA Software B.V heeft software ontwikkeld waar men de garanties en garantietermijnen van alle betrokken partijen digitaal vastlegt. Bij garantiemeldingen is alle informatie dan direct digitaal bij de hand en zijn zoek- en wachttijden verleden tijd. Het is voor de wet kwaliteitsborging dan ook op orde. Kijk op onze website voor meer informatie over de module Garanties!