Blog

Garanties in de bouw: Wat zijn je rechten en plichten als opdrachtgever/koper?

Het is een veelvoorkomend onderwerp in de bouw: gebreken die na oplevering van een woning of gebouw aan het licht komen. In zo'n geval is het belangrijk om te weten wat de rechten en plichten zijn van zowel de opdrachtgever als de bouwer. In deze blog gaan we dieper in op dit onderwerp en leggen we uit welke stappen er genomen moeten worden en welke garanties er gelden.

 
De wettelijke garantieperiode

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de opdrachtgever of koper na oplevering nog recht heeft op garantie. Dit betekent dat de bouwer verantwoordelijk blijft voor gebreken die na de oplevering aan het licht komen. Dit geldt voor een periode van bijvoorbeeld 6 jaar voor niet-constructieve gebreken en 10 jaar voor constructieve gebreken. Onder constructieve gebreken verstaan we gebreken die de stabiliteit en stevigheid van het gebouw in gevaar brengen, zoals funderingsproblemen en scheuren in dragende muren. Niet-constructieve gebreken hebben geen invloed op de constructie van het gebouw, maar kunnen wel hinderlijk of cosmetisch storend zijn, zoals lekkages en loszittende tegels.

Gebreken na oplevering: wat nu?

Als er gebreken worden geconstateerd, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te melden bij de bouwer. De opdrachtgever heeft namelijk een meldingsplicht en moet de gebreken binnen bekwame tijd ontdekken en melden.

Na het melden van de gebreken zal de bouwer deze moeten onderzoeken en beoordelen of het om garantiewerkzaamheden gaat. Als dat het geval is, zal de bouwer de gebreken moeten herstellen. Dit moet binnen een redelijke termijn gebeuren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de aard en omvang van de gebreken. Het is aan te raden om afspraken te maken over de termijn waarbinnen de herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Het kan voorkomen dat de opdrachtgever en de bouwer het niet eens zijn over de oorzaak van de gebreken of over wie er verantwoordelijk is voor het herstel. In dat geval kan een deskundige worden ingeschakeld om een rapport op te stellen over de oorzaak en de oplossing van de gebreken door een bouwkundig onafhankelijke partij. Als er sprake is van een geschil, kan een juridische procedure worden gestart om de zaak voor te leggen aan de raad van arbitrage.

Het is ook belangrijk om te weten dat de garantie niet geldt voor gebreken die zijn ontstaan door normaal gebruik, veroudering of slecht onderhoud. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever heeft verzuimd om het schilderwerk door een erkend schildersbedrijf uit te laten voeren volgens de voorgeschreven onderhoudsvoorschriften, dan valt dit niet onder de garantie voor de bouwer. Het is dus belangrijk om het gebouw goed te onderhouden en te gebruiken volgens de voorschriften.

Bij STA Software kunnen de bouwers al hun garantiemeldingen documenteren direct vanuit het softwareprogramma. Zodra je een melding maakt weet de aannemer of de melding nog binnen de termijnen vallen en kunnen ze je melding direct doorzetten naar de verantwoordelijke garantieverstrekker. Middels een chat kun je in contact blijven met de aannemer, zo ben je tijdens het gehele proces op de hoogte van de afhandeling.

Verschillende soorten garanties in de bouw

Tot slot is het goed om te weten dat er verschillende soorten garanties bestaan. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een fabrieksgarantie op bepaalde onderdelen, zoals kozijnen of dakpannen. Ook kan er sprake zijn van een garantie vanuit een branchevereniging of waarborggarantie, zoals SWK, Woningborg en BouwGarant. Deze garanties kunnen aanvullend zijn op de wettelijke garantie en bieden vaak extra zekerheid voor de opdrachtgever.

Kortom, het is belangrijk om te weten wat de rechten en plichten zijn van zowel de opdrachtgever/koper als de bouwer bij gebreken na oplevering. Daarnaast is het belangrijk om te weten onder welke termijnen je garanties vallen en welke gebreken hier onder vallen. Gebreken moeten zo snel mogelijk gemeld worden en de bouwer is verantwoordelijk voor het herstellen van de gebreken. Als er geschillen ontstaan, kan een deskundige worden ingeschakeld en kan een juridische procedure worden gestart. Het is belangrijk om het gebouw goed te onderhouden en te gebruiken volgens de voorschriften en er bestaan verschillende soorten garanties die aanvullend kunnen zijn op de wettelijke garantie.

Garanties documenteren met STA Software

Ben je een aannemer en ben je op zoek naar een manier om al je garanties en garantiemeldingen overzichtelijk te documenteren? De module Garanties is dé slimme tool om alle garantiedocumentaties te beheren van je (lopende) projecten. Het systeem houdt bij of een project is opgeleverd, een garantie verlopen is en of een klacht nog binnen de termijnen valt. Maak een garantiemelding en zet deze automatisch door naar de garantieverstrekker. Een alles in-één-garantieoverzicht met garantiemeldingen, livestatus van garantietermijnen, garantiedocumenten- en verstrekkers, een chatfunctie en nog veel meer.