Blog

Wat valt onder Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treed vanaf 1 januari 2024 in werking. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de consument te versterken. Een belangrijk onderdeel van de Wkb is het werken met gevolgklassen. Maar wat is een gevolgklasse eigenlijk? En wat valt er onder Gevolgklasse 1?

Wat is een gevolgklasse?

Een gevolgklasse is een indeling die aangeeft welke mate van risico er is bij de realisatie van een bouwwerk. Hierbij wordt gekeken naar de omvang, complexiteit en het gebruik van het bouwwerk. Er zijn drie gevolgklassen: Gevolgklasse 1, Gevolgklasse 2 en Gevolgklasse 3. Hoe hoger de gevolgklasse, hoe hoger het risico en hoe meer eisen er gesteld worden aan de kwaliteitsborging.

Voorbeelden van bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen

Bouwwerken die onder Gevolgklasse 1 vallen zijn bouwwerken met een laag risico. Dit zijn bijvoorbeeld eenvoudige woningen, eengezinswoningen en kleine verbouwingen zoals een dakkapel. Ook kleine kantoren of bedrijfspanden zonder bijzondere installaties of constructies vallen vaak onder Gevolgklasse 1.

Wat valt er niet onder Gevolgklasse 1?

Bouwwerken met een hoger risico vallen niet onder Gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld hoge woontorens, ziekenhuizen en gebouwen met bijzondere installaties of constructies zoals liften of gevelondersteuningen. Ook bouwwerken met een groot publieksbereik, zoals stadions en schouwburgen, vallen niet onder Gevolgklasse 1.

Waarom zijn er gevolgklasses?

De indeling in gevolgklassen zorgt ervoor dat er meer maatwerk geleverd kan worden. Voor bouwwerken met een laag risico hoeft bijvoorbeeld minder uitgebreide kwaliteitsborging plaats te vinden dan voor bouwwerken met een hoog risico. Dit maakt de uitvoering van de Wkb efficiënter en kostenbesparend.

De relatie van gevolgklasse 1 ten opzichte van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor bouwwerken die onder Gevolgklasse 1 vallen, gelden minder strenge eisen op het gebied van kwaliteitsborging dan voor bouwwerken die onder Gevolgklasse 2 of 3 vallen. Bij Gevolgklasse 1 wordt er bijvoorbeeld geen toets vooraf gedaan door een kwaliteitsborger. Wel moet er nog steeds een dossier worden bijgehouden waarin de aannemer aantoont dat aan de wettelijke eisen is voldaan.

Een belangrijke vraag die gesteld kan worden is: hoe kan je als hoofdaannemer bepalen in welke gevolgklasse je bouwwerk valt? Het antwoord hierop is dat er een aantal factoren zijn die meewegen bij het bepalen van de gevolgklasse. Zo wordt er onder andere gekeken naar de hoogte van het bouwwerk, het gebruiksoppervlak en de functie van het bouwwerk. Ook wordt er gekeken naar de constructieve en bouwfysische risico’s.

Om te bepalen in welke gevolgklasse het bouwwerk valt, kan je als hoofdaannemer een risicobeoordeling uitvoeren. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen, zoals de KOMO Instrumenten Risicomatrix of de Instrumenten Risicomodule van Bouwend Nederland. Aan de hand van deze instrumenten kan je bepalen in welke gevolgklasse het bouwwerk valt en welke kwaliteitsborging er nodig is.

De Wet kwaliteitsborging zal eerst ingaan op alle bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. De rijkoverheid heeft een factsheet online gezet waarin wordt beschreven welke bouwwerken volgens de Wkb onder gevolgklassen 1 vallen.

Als het bouwwerk onder gevolgklasse 1 valt, betekent dit dus dat er minder strenge eisen gelden ten aanzien van de kwaliteitsborging. Dit kan voordelen hebben voor de bouwsector, omdat het minder administratieve lasten met zich meebrengt. Echter is het wel belangrijk om te beseffen dat er nog steeds eisen gesteld worden aan de kwaliteit van het bouwwerk en dat er sprake is van toezicht op de bouwplaats.

Al met al is gevolgklasse 1 dus een belangrijk begrip in de bouwsector en heeft het te maken met de kwaliteitsborging van bouwwerken. Door als hoofdaannemer goed te weten wat er onder gevolgklasse 1 valt en welke kwaliteitsborging er nodig is, kan je ervoor zorgen dat het bouwproject voldoet aan alle eisen en normen en dat het bouwwerk veilig en duurzaam is.