Blog

Wat verandert er met de Wet Kwaliteitsborging?

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is een nieuwe wet die vanaf 1 januari 2022 zou ingaan, maar inmiddels is uitgesteld tot 1 januari 2024. Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de consument te versterken. In dit blogartikel bespreken we wat er precies verandert met de Wkb en wat dit betekent voor de bouwsector.

 

De rol van de kwaliteitsborger

Een belangrijke verandering die de Wkb met zich meebrengt is de rol van de kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger wordt onder meer door de hoofdaannemer ingeschakeld om gedurende het bouwproces te toetsen of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. De kwaliteitsborger moet hierbij gebruik maken van een door de overheid erkend instrument. Het resultaat van de kwaliteitsborging wordt vastgelegd in een verklaring die wordt afgegeven aan de gemeente. Pas als de verklaring is afgegeven, mag het bouwwerk worden opgeleverd.

Een belangrijk voordeel van de Wkb is dat de kwaliteitsborger meer verantwoordelijkheid krijgt dan voorheen het geval was. Hij of zij toetst niet alleen of aan de wettelijke eisen wordt voldaan, maar is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het dossier waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan. Hierdoor wordt de kwaliteitsborger meer betrokken bij het bouwproces en heeft hij of zij een belangrijke rol bij het voorkomen van fouten en gebreken.

Meer verantwoordelijkheid voor de hoofdaannemer

Ook de hoofdaannemer krijgt met de Wkb meer verantwoordelijkheid. Hij of zij is namelijk verplicht om voorafgaand aan het bouwproces een plan van aanpak op te stellen, waarin de kwaliteitsborging is beschreven. Dit plan moet worden goedgekeurd door de gemeente voordat met de bouw mag worden gestart.

Verder is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de keuze van de kwaliteitsborger en het door hem of haar gebruikte instrument. De hoofdaannemer moet er dus voor zorgen dat de kwaliteitsborger en het instrument aan de eisen voldoen. Ook moet de hoofdaannemer ervoor zorgen dat het bouwproces wordt vastgelegd en gedocumenteerd, zodat de kwaliteitsborger zijn werk kan doen en er een dossier kan worden opgesteld.

STA Software ondersteunt de aannemer, maar ook de kwaliteitsborger door het leveren van een praktijkgerichte software tool, genaamd de module Kwaliteitsborging. Deze tool zorgt ervoor dat alle inspecties en keuringen omtrent kwaliteitsborging digitaal en gestructureerd gedocumenteerd worden zodat je overzicht krijgt in de uitvoering van de kwaliteitseisen. Met STA software bouw je op een gestandaardiseerde manier een rijkgevuld kwaliteitsborging dossier op dat klaar is voor de Wkb.

Positie van de consument

Een belangrijk doel van de Wkb is het versterken van de positie van de consument. Dit wordt onder meer bereikt door het invoeren van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de hoofdaannemer. Hierdoor is de consument beter beschermd bij eventuele bouwfouten en gebreken. De hoofdaannemer is namelijk verplicht om de consument te informeren over de aansprakelijkheidsverzekering en de dekking die deze biedt.

Daarnaast krijgt de consument meer mogelijkheden om tijdens het bouwproces inzicht te krijgen in de kwaliteit van het werk. Zo moet de hoofdaannemer de consument regelmatig informeren over de voortgang van het bouwproces en moet de kwaliteitsborger minimaal twee keer per bouwfase rapporteren over zijn of haar bevindingen.

Wat betekent dit voor de bouwsector?

De invoering van de Wkb heeft grote gevolgen voor de bouwsector. Zo moeten aannemers en kwaliteitsborgers zich aanpassen aan de nieuwe wetgeving en moeten zij voldoen aan nieuwe eisen en verplichtingen. Dit vraagt om investeringen in tijd en geld, bijvoorbeeld in de aanschaf van nieuwe software of in het opleiden van medewerkers.

Aan de andere kant biedt de Wkb ook kansen voor de bouwsector. Door meer verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in kwaliteitsborging kan de bouwsector de kwaliteit van bouwwerken verbeteren en het vertrouwen van consumenten vergroten. Dit kan leiden tot een betere reputatie van de bouwsector en meer kansen op de markt.

Kortom

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de consument te versterken. Dit wordt onder meer bereikt door het versterken van de rol van de kwaliteitsborger, het verhogen van de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer en het verplichten van een aansprakelijkheidsverzekering voor de hoofdaannemer. De invoering van de Wkb vraagt om aanpassing en investeringen van aannemers en kwaliteitsborgers, maar biedt ook kansen om de reputatie van de bouwsector te verbeteren en het vertrouwen van consumenten te vergroten.

Wil je meer te weten komen over de Wet kwaliteitsborging? Download dan de gratis Wkb-gids!