Wat is een Borgingsplan WKB?

Apr 13 2023 09:32:38 door STA Software

Een Borgingsplan is een plan dat wordt opgesteld door de kwaliteitsborger en dat beschrijft hoe de kwaliteit van het bouwproces en het bouwwerk wordt geborgd. Het Borgingsplan moet voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de WKB en moet worden goedgekeurd door de gemeente. Het Borgingsplan bevat onder andere een beschrijving van de te volgen procedures en de te nemen maatregelen om de kwaliteit te borgen. Het plan beschrijft ook welke partijen betrokken zijn bij de kwaliteitsborging en welke rollen zij vervullen. Het Borgingsplan is maatwerk en wordt afgestemd op het specifieke bouwproject. Het is belangrijk dat het Borgingsplan tijdig wordt opgesteld en goedgekeurd, zodat de kwaliteitsborger kan beginnen met zijn werkzaamheden en het bouwproces goed kan worden gemonitord.

‚Äç